Verksamhetsberättelse – Årsmöte

Verksamhetsberättelse 2016

Föreningens syfte.
Föreningen har till uppgift att verka för att kommundelen Huskvarna blir en känd och attraktiv ort, att verka, bo, arbeta, handla och turista i.

Föreningen är öppen för varje fysisk eller juridisk person, näringsverksamhet, ideell verksamhet eller föreningsverksamhet, som har en tydlig förankring till Huskvarna och som har intresse av att på olika sätt främja förenings syfte.

Föreningens mål.
Att skapa en positiv utveckling för Huskvarna genom etablering av verksamheter och inflyttning av boende.
Att stärka Huskvarnas identitet, lokalt, nationellt och internationellt.
Att skapa en livaktig och trivsam stadskärna i Huskvarna.
Att skapa utvecklingsmöjligheter för befintliga och nya verksamheter i Huskvarna.
Att ta vara på Huskvarnas naturliga förutsättningar med närheten till natur och vatten.

Handlingsplan och arbetssätt.
Föreningen deltager aktivt i seminarier och möten.
Är remissinstans för frågor som berör Huskvarna.
Har direktkontakt med politiker och ansvariga tjänstemän i frågor som rör Huskvarnas utveckling och framtid.
Föreningen arbetar i huvudsak utifrån tre huvudfrågor som är viktiga för utvecklingen av kommundelen Huskvarna.
* Handelsplatsen Huskvarna
* Infrastrukturen i Huskvarna (fysisk planering)
* Event av olika slag     (marknader, Fallens dag etc)

Huskvarna-JaVisst är en ideell intresse & företagarförening utan ekonomisk möjlighet att genomföra större projekt.
Föreningen är politiskt obunden.
Kultur och Fritid är och har alltid varit en väsentlig del för en kommuns utveckling och välmående. En av stadens främsta industrimän, Wilhelm Tham, insåg detta. Han var tillskyndare av biblioteket, han var positiv till föreningar av skilda slag och gav pengar till att bygga både kyrka och hus för idrott, konserter och föreläsningar.

All vår utveckling bygger på lärande, som leder till kunskap. Alfred Dalinskolan,  Sandagymnasiet och flera andra lärosäten ligger i Huskvarna och skapar förutsättningar för en ung och levande kommundel. Kulturskolan och Alfred Dalins Musikklasser är också viktiga kuggar tillsammans med det rika föreningsliv som finns i Huskvarna.

Verksamheten
Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträde.
Föreningen har inbjudit till fyra aktuella frukostmöte med gästtalare.
Hemsidan har utvecklats och har 20072 registrerade visningar under 2016.
Marknadsföringen har breddats och satsningen på sociala medier har givit stor respons både på Instagram och på Facebook.
Presidiet har bra kontakt med kommunalråden och Näringslivsavdelningen och deltager så ofta det går i Morgonsoffan på Guvernören/Länstyrelsen.

Alf Henriksondagen och en filmkväll med Christer Möllers film om Calle Örnemark drog fulla hus till Huskvarna Teater.
7 april nyinvigdes Willys  i Rosengallerian vilket föreningen uppmärksammade med en blomma.
Årsmötet hölls den 20 april i Smedjan vid Fabriksmuseum.
Vårmarknaden i Huskvarna den 13 maj och Höstmarknaden den 2 september blev återigen succé mycket tack vara vädret. Dessvärre följde klagomål från kommunen angående Esplanaden och att den förstörs.
Tivoli får inte längre förläggas på Alf Henriksons plats.
Fallens Dag 3 sept delades i år in i tre olika delar. Kultur på förmiddagen, familjefest på dagen/eftermiddag och scenuppträdande med Lalla Hansson och kvälls-släpp av vattenfallet. Mer folk än vanligt.

Sen följde två julmarknader, dels Gammeljul i Smedbyn den 1 advent  och Julmarknad i City den andra advent. Båda marknaderna drog rekordpublik och blev mycket uppskattade, inte minst i Rosengallerian som var fylld av människor. Luciakröningen i Rosen med inledande fackeltåg avslutar julens event.

Dessutom har föreningen medverkat i ett antal sammanträden som gäller den fysiska planeringen i Huskvarna. Ett arbete vars resultat förhoppningsvis kommer att kunna skrivas i 2017 års verksamhetsberättelse.
Mycken tid har på senhösten lagts på Huskvarna som boplats. Dels driver vi frågan om vad som händer med gamla stadshuset och dels stöttar vi tankarna om en framtida ”Huskvarna Sjöstad” i området kring Maden.

Rosenborgsgatans ombyggnad och många svåra trafikproblem är andra frågor vi kommer att driva under 2017.