Stadgar

Stadgar för ideella föreningen
Huskvarna – Javisst – Antagna 2004-05-27

§ 1. Namn och säte
Föreningens namn (firma) är Huskvarna-Javisst, och styrelsen har sitt säte i Huskvarna, Jönköpings kommun.
§ 2. Ändamål
Föreningen har till uppgift att verka för att kommundelen Huskvarna blir en känd och attraktiv ort att verka, bo, arbeta, handla och turista i.

I detta syfte har föreningen:
att initiera och/eller utföra samordnande aktiviteter vad gäller utveckling av Huskvarna
att främja, bevaka och informera om frågor som rör syftet med föreningen, och
att i övrigt fullgöra de uppgifter varom medlemmarna på utlysta möten enats om
§ 3. Medlemmar
Föreningen är öppen för varje fysisk eller juridisk person, näringsverksamhet, ideell verksamhet eller föreningsverksamhet, som har en tydlig förankring i eller till Huskvarna och som har intresse av att på olika sätt främja en positiv utveckling av Huskvarna.

Inträde i föreningen beviljas av styrelsen. Juridisk person skall ange vilken fysisk person som företräder den juridiska personen.

För inträde i föreningen förutsätts, i samtliga fall, att sökanden är villig att följa föreningens stadga och fattade årsmötes- eller styrelsebeslut, samt skäligen kan antas komma att bidraga till förverkligandet av föreningens ändamål.
Medlemskap kan icke överlåtas.

Styrelsen har att föra ett aktuellt medlemsregister samt anteckna de av medlemmarna erlagda avgifterna.
§ 4. Frivilligt utträde eller uteslutning
Utträde ur föreningen skall anmälas skriftligen till styrelsen och är gällande två (2) månader efter utgången av den månad uppsägningen ägde rum.

Den som uppenbart bryter mot föreningens stadgar eller motarbetar föreningens mål och intressen, kan av styrelsen preliminärt uteslutas. Definitivt beslut om uteslutning fattas av nästkommande årsmöte. Medlem som ej erlagt fastställd medlemsavgift under två (2) år anses ha ansökt om utträde.

Frivilligt utträde eller uteslutning medför ingen rätt till återbetalning av erlagd medlemsavgift.
§ 5. Medlemsavgift
Årsmötet fastställer medlemsavgiftens storlek samt när eventuell förändring av densamma träder i kraft.
§ 6. Organisation och styrelse
Mom 1
Högsta beslutande organ i föreningen är årsmötet, där varje medlem äger rösträtt.
Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande instans och har att leda föreningens arbete i enlighet med föreningens övergripande syfte, stadgar, samt årsmötets beslut.

Föreningens verksamhetsår skall vara kalenderår. Föreningens förtroendevalda väljes dock att företräda föreningen från årsmöte till årsmöte. Ordinarie styrelseledamot väljes för två (2) år och suppleant väljes för en mandatperiod om ett (1) år.

Mom 2
Styrelsen skall bestå av sju (7) personer, inklusive ordföranden, samt fyra (4) suppleanter till styrelsen. Styrelsen utser vid konstituerande styrelsemöte inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Icke tjänstgörande suppleanter äger rätt att delta i styrelsemöte när styrelsen så beslutar.

Firmatecknare skall vara ordförande, kassör och sekreterare, två i förening. Firmatecknare äger rätt att teckna föreningens firma i post, på bank och övriga för föreningen nödvändiga avtal.

Mom 3
Det åligger styrelsen:
att planlägga, leda och samordna föreningens verksamhet i enlighet med stadgarna
att handha föreningens ekonomi enligt årsmötets beslut
att protokollföra samtliga möten och beslut samt förvara protokoll och övriga handlingar på betryggande sätt

Årsmötet eller styrelsen äger inte rätt att fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt enskild medlem eller någon annan, till nackdel för föreningen eller annan medlem.

Styrelsen äger rätt att till sig adjungera personer de anser vara styrelsen behjälplig i sitt arbete.

Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så snart detta är erforderligt. På begäran av två (2) eller flera styrelseledamöter är ordföranden skyldig att snarast sammankalla styrelsen.

Varje styrelseledamot har en röst. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Förtroendeuppdrag inom föreningen förutsätter att nominerade kandidater har fullgjort sina medlemsförpliktelser och i övrigt är valbar enligt § 7. Nomineringar och valberedning.
§ 7. Nomineringar och Valberedning
Årsmötet väljer valberedning, bestående av två (2) personer varav en (1) är sammankallande. Valberedningen sammanställer inkomna nomineringar och förelägger årsmötet sitt förslag till föreningsstyrelsen. Årsmötet tar ställning till valberedningens förslag samt övriga nomineringar.

Nomineringar till förtroendevalda skall vara valberedningen till handa senast en (1) vecka före utsatt årsmötesdatum. Valbar är medlem som fullgjort sina medlemsförpliktelser senast den 31 januari innevarande år, och som nominerats i stadgeenlig ordning.

Årsmötet äger rätt att nominera ytterligare kandidater till styrelsen om tillräckligt antal nomineringar ej inkommit till valberedningen under stadgeenlig tid.
Rätt att nominera personer till förtroendeuppdrag har medlemmar samt valberedningens medlemmar.
§ 8. Motioner och skrivelser till årsmötet
Motioner och skrivelser till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast 31 januari innevarande år. Motioner och skrivelser har endast medlemmar rätt att föreställa årsmötet.
§ 9. Årsmöte
Mom 1
Årsmötet skall, för att vara behörigen utlyst, vara skriftligen kallat senast tre (3) veckor före utsatt årsmötesdatum. I kallelsen skall framgå var styrelsens verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, balansräkning avseende föreningens ekonomi samt motioner och skrivelser avsedda att behandlas på årsmötet, kan avhämtas.

Mom 2
Årsmöte skall hållas före april månads utgång varje år.

Mom 3
Rösträtt på årsmötet äger endast medlem vilken erlagt medlemsavgift senast 31 januari innevarande år.

På årsmötet skall följande punkter finnas med på dagordningen:

1.  Årsmötets öppnande
2. Årsmötets behöriga utlysande
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av årsmötesordförande
Val av årsmötesekreterare
Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare
5. Verksamhetsberättelse för det gångna året
6. Ekonomisk Årsredovisning. Resultat & Balansräkning
7.  Revisionsberättelse
8.  Fastställande av Resultat och Balansräkning
9.  Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgift
11. Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.
12. Val av föreningsordförande,  1 år
13. Val av ledamöter till styrelsen
14. Val av suppleanter till styrelsen, 1 år
13. Val av revisor och revisorsuppleant
14. Val av valberedning, varav en sammankallande
15. Inkomna motioner och skrivelser
16. Frågor att hänskjuta till styrelsen
17. Avslutning

Mom 4
Extra årsmöte kan hållas efter beslut av styrelsen eller om minst en tredjedel (1/3) av medlemmarna så begär. Vid extra årsmöte skall, utöver procedurfrågorna behandlas enbart det eller de ärenden som föranlett kallelsen.

Varje medlem äger rösträtt på årsmötet, dock ej styrelselsens medlemmar. Årsmötets beslut fattas med absolut majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör.

Medlem som är juridisk person, eller den person som är utsedd att företräda juridisk medlem, får genom skriftlig fullmakt utse annan person att föra sin talan i föreningen.
§ 10. Räkenskaper och revision
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
Material för granskning av föreningens räkenskaper samt styrelsens förvaltning av desamma skall tillhandahållas revisorerna senast sex (6) veckor före ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse skall framläggas för styrelsen senast tre (3) veckor före ordinarie årsmöte.
§ 11. Stadgar
Mom 1
Ändringar av dessa stadgar kan ske enligt två (2) alternativ. Dels vid ordinarie årsmöte, om beslutet bifalles av minst två tredjedelar (2/3) av de på årsmötet avgivna röstetalet.

Dels om beslutet fattas med enkel majoritet (minst hälften av avgivna röstetalet) av två (2) på varandra följande årsmöten, varav ett (1) skall vara ordinarie årsmöte. Det andra årsmötet får hållas tidigast en (1) månad efter det ordinarie årsmötet och det skall framgå av kallelsen att förslag om stadgeändringar föreligger.
§ 12. Föreningens upplösning
Upplösning av föreningen sker på följande sätt:
Vid två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten, där beslutet bifalles av minst två tredjedelar (2/3) av de avgivna rösterna. I händelse av upplösning av föreningen skall, efter att räkenskaperna balanserats, föreningens återstående tillgångar kvarstå på konto och förvaltas av kommundelsrådet i Huskvarna, vilka ska fatta beslut om och utse årets företagare i Huskvarna. Det skall framgå av kallelsen att sådant ärende samt beslutsförslag föreligger.