Nu utreder kommunen Maden för bostäder, service och tjänsteföretag.

I Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare antagen 2011-12-22 pekas Maden ut som omvandlingsområde och föreslås innehålla en blandning av bostäder, service och tjänsteföretag med syfte att på sikt integreras i Huskvarnas stadskärna som ett stadsförnyelseområde.
I Jönköpings digitala översiktsplan 2016 som antogs av kommunfullmäktige den 22 juni 2016 föreslås, precis som i Utbyggnadsstrategin, en omvandling av nuvarande verksamhetsområde till ett bostadsområde i ett centrumnära läge.

Varför en fördjupad översiktsplan?
I områden med komplicerade förutsättningar rekommenderar Boverket att fördjupningar av den kommunomfattande översiktsplanen görs för att vägleda fortsatt planering. Maden har ett antal förutsättningar som behöver vägas in i ett fördjupat planarbete. Markens geotekniska förutsättningar och närheten till både E4:an och Grännavägen som är tungt trafikerade vägar behöver utredas. Dessutom ska olika alternativ för utveckling tas fram för att kunna bedöma huruvida de nuvarande verksamheterna kan vara kvar eller bör flyttas.

Syfte
Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att utreda Madens förutsättningar och utifrån dessa ta fram omvandlingsförslag för hur Maden kan utvecklas från verksamhetsområde till bostadsbebyggelse och på så vis länkas samman med centrala Huskvarna. Genom en fördjupning av den befintliga översiktsplanen för området Maden kan förutsättningarna utredas i ett tidigt skede och rådande markägoförhållanden kartläggas. Den fördjupade planen ska förbereda för framtida detaljplaneläggning av Maden.Skärmavbild 2017-03-06 kl. 17.18.18

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.